ساویز   طیاح    معمار حرفه ای     saviz   tayyah   -    Professional

تحصیــــــلات :   1381   کارشناسی ارشد
  1381  MA/MS Major :
دانشگــــــاه : دانشگاه قزوین
university of GHAZVIN University :
شــرکـــــــت :