کارآفرینی در معماری

كارآفرینان بعنوان عاملان تغییر از گذشته های دور تاكنون و نیز در آینده نقشهای بسیار مهم و دگرگون ساز و تحول آفرینی را در جوامع مختلف عهده دار بوده اند و هستند به گونه ای كه هر كجاسخن از تغییر، تحول، دگرگونی و سازندگی است در ورای آن ردپای این قهرمانان ملی و جهانی به چشم میخورد آنان انسانهای بزرگ و فرهیخته ای هستند كه همواره به خواسته ها و نیازهای اجتماعی و اقتصادی جوامع و پیشرفت، تعالی و ارتقای آن متعهد بوده و همه تلاشها و توانمندیهای خود را وقف مرتفع ساختن مشكلات موجود مینمایند و از این نظر پیشقراولان و پیشگامان كاروان ترقی بشریت قلمداد میگردیدند.

انسانهای فرهمندی كه صلاح و اصلاح جوامع راسرلوحه ی كارخودقرارداده وكمرهمت به انجام این مهم بستندومخصوصا درعرصه هایحساس اقتصادی واجتماعی رهاوردهای مثبتی رابرای سعادت انسانیت به ارمغان آورده اند.

آنهابعنوان موتور توسعه ی اقتصاد و به مدد خلاقیت، نوآوری و مخاطره پذیری همواره فرصتهای جدید را شناسایی و یا ایجاد می نمایند تا از دل آن منافع ارزشمندی رابدست آورند.

این مهم در عصر حاضر كه به عصر تغییرات سریع و شتابناك مشهور است و در آن همه دستاوردهای بشری در حال دگرگونی و تحول بنیادینی میباشد بیشتر به چشم می آید.

كارآفرینان از طریق ارائه ی ایده های ناب و ایجاد كسب و كارهای كوچك و متوسط و زودبازده به بسیاری ازمعضلات و مشكلات دست و پاگیر در كشور نظیر بیكاری، تورم، عدم پویایی و شكوفایی اقتصادی، امنیت اجتماعی و بحرانهای اجتماعی پایان بخشیده و رویكردهای نوین راجایگزین شیوه های سنتی ومنسوخ میسازند.

آنان ایجادكننده تعاملات وارتباطات اجتماعی مثبت درجامعه بوده وانسجام ویكپارچگی راترغیب مینمایند وازخطرات مهلك تشتت وازهم گسیختگی جلوگیری میكنند ودرهمین جا اشاره ای داشته باشیم به بیانات ارزنده رهبر معظم انقلاب درآغاز سال جدید كه امسال راسال اتحادملی وانسجام اسلامی نام نهادندوآن اینكه كارآفرینان باوجودبرخورداری ازهمه ظرفیتها وتوانایی های وصف ناپذیری كه دارند میتوانند بعنوان مظاهر این اتحادوهمبستگی خصوصادرابعاداجتماعی واقتصادی كارهای بزرگی راانجام دهند ومسئولان هم بایددراین سال ازآنان بعنوان سپاهیان وحدت وانسجام ملی ودینی توجه ویژهای نمایند.

افرادكارآفرین روح حیات رادرجامعه دمیده و عامل شكوفایی و سرزندگی در میان آحاد مردم هستند .آنها عوامل متعدد و منابع ارزشمند اقتصادی و اجتماعی را به تحرك واداشته و ركود و ایستایی و بی فایدگی را ریشه كن میسازند.

كارآفرینان سرمایه های راكد، معطل و سرگردان را در مجاری صحیح و پربازده بكار میگیرند و از به هدر رفتن آنها و یا مصرفشان در كانالهای نادرست جلوگیری مینمایند و از این منظربه بسیاری از مفاسد، ناملایمات،كج خلقی ها و رفتارهای ناموزون و نابهنجارخاتمه می بخشند.این قهرمانان ملی را میتوان هنجارآفرینان هنگامه های پر خطر و چالش آفرین عصرحاضر قلمداد نمود.

این درحالی است كه آنان ترجیح میدهند منافع شخصی خود را به خاطر ارزشی كه بر منفعت و مصلحت جمعی قائل هستند فدا نمایند. اگرچه كارآفرینی وكارآفرینان ضرورت اجتناب ناپذیر همه اعصار، زمانه ها و جوامع بشری بوده است لكن امروزه و در آینده و بالاخص در ممالك درحال توسعه آنان سنگ بنای پیشرفت و تعالی اجتماعات تلقی گردیده و وجودآنها از اهمیت فوق العاده و بسیارحیاتی برخوردار است.

كارآفرینان نه تنها احساس وظیفه ملی در رفع نابسامانی ها و اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ناكارآمد را دارند بلكه امروزه باید برای آنهاشان و مرتبه جهانی قائل شد و كارآفرینان جهانی را باید با هدف ایجاد جهانی عاری ازعقب ماندگی ودنیای منسجم و هماهنگ ترغیب و تشویق نمود و برای آنان رسالت جهانی و فراگیر در نظرگ رفت.

با وجود همه ی تعاریفی كه ازآنان بعمل آمده تابدانجا كه گروهی دراین رابطه دچار غلو و افراط گردیدندوافسانه ها وتصورات اغراق آمیزی رادراین مقوله پنداشتند امروزه بهترین وسزاوارترین تمجیدها و تعاریف ازآنان درقالب استعاره ها وتشبیهاتی است كه ازآنان بعنوان معماران تجدیدساختارجامعه،قهرمانان ملی و جهانی، خلبانان جنگنده (بخاطر ویژگی تهور و شجاعت درآنها)،غزالهای تیزپا(به خاطرتوان جهندگی ازموانع سخت ودشوار)،قهرمانان المپیك (به دلیل اشتیاق زایدالوصف آنان در كسب رتبه های برجسته درعرصه های اجتماع)،رهبران اركستر(به سبب توان بسیاربالای هماهنگ كنندگی و نواختن سمفونی های موزون ودلنواز پیشرفت درجامعه)،پاسداران معنویت و حارسان اخلاق و رفتار پسندیده و...وظیفه جامعه و دولتمردان و رهبران و نخبگان در قبال تلاشها و مساعی گانسنگ و ارزنده ی آنان تقدیر و قدرشناسی و درك آنان بعنوان سربازان گاها گمنام وكم توقعی كه وجهه ی همت خود راآسایش و اعتلای ابنای بشرقرارداده اند میباشد و لذا ضرورت دارد تا تمام آحاد و گروهها ضمن همراهی و همكاری و تاسی از اقدامات كارآفرینانه و ارزش آفرینی های آنان در همه عرصه ها در جهت رشد، تعالی، شكوفایی و توسعه ی همه جانبه به ادامه این مسیر و حركت رو به جلو كمك نمایند بنابراین بایداذعان نمودكه كارآفرینان در همه ی اقدامات و اعمالی كه به كارآفرینی منجر میگردد نیاز به حمایت، هدایت و تشویق همگانی واقع گردند و جامعه و نهادهای مدنی آن خود را ملزم به انجام هرگونه همكاری مالی، روحی، علمی، تحقیقاتی و...از آنها بداند.


معماری منظر و کارآفرینی

معماری منظر موجودیتی میان رشته‌ای دارد و با مشاغل گسترده‌ای در ارتباط است. این نوشتار سعی دارد به فرصت‌های کسب و کار موجود در این رشته که مستقیم یا غیر مستقیم با معماری منظر در ارتباط است اشاره کند.

معمار منظر به عنوان یک متخصص، اصول علم و هنر را جهت شناخت، تحلیل محیط، طراحی و مدیریت میان محیط طبیعی و فضای مصنوع به‌کار می‌برد. وی خلاقیت، مهارت‌های علمی و فنی، اصول فرهنگ هر جامعه و دانش اجتماعی را با درنظر گرفتن حفظ و احیای منابع طبیعی، تاریخی و مردمی، برای خلق تصاویر زیبا در محیطی امن ومفرح، همراه با عملکردی مناسب به‌کار می‌گیرد.

معماری منظر موجودیتی میان رشته‌ای دارد و با مشاغل گسترده‌ای در ارتباط است. این نوشتار سعی دارد به فرصت‌های کسب و کار موجود در این رشته که مستقیم یا غیر مستقیم با معماری منظر در ارتباط است اشاره کند.

فرصت کسب وکاردرمعماری منظر

هدف معمار منظر، حل مشکلات میان فضای بیرون وفضای ساخته شده دست بشر است. از این‌رو گستره کسب و کار دراین رشته از حفظ منظر طبیعی کوهستان تا احیای زمین فرسوده‌ای که زمانی کاربری نامناسبی داشته، قابل تعریف است. فرصت شغلی در این حوزه از مقیاس‌های کلان مدیریت، حفاظت و ساماندهی محوطه‌ها و منابع طبیعی، زیستگاه‌ها، مستعمرات و شهرهای تاریخی تا مقیاس‌های خرد طراحی فضای جمعی مقابل مجموعه‌ای مسکونی قابل شناسایی است. میان این دو حد غایی، انواع مختلفی از طراحی‌ها و جانمایی‌ها جهت آفرینش فضاهای تفریحی، خدماتی عمومی و خصوصی یافت می‌شود.
مراحل کاری مختلف در این حوزه، هر یک فرصت‌های کاری متنوعی را فراهم می‌کنند :
• شناسایی، انتخاب و تخصیص زمین برای طراحی پروژه

• مطالعات امکان‌سنجی

• خلق گرافیک اولیه طرح جهت برنامه‌ریزی و مدیریت طرح

• بازنگری و تحلیل پلان کلی، کاربری‌های پیشنهادی و طرح توسعه زمین

• بررسی ساختار زمین، چگونگی احیاء و نگهداری آن.

جهت تبیین و تفصیل موضوع، زمینه‌های مختلف کاری در این رشته که هر یک فرصتی برای کسب وکار محسوب می‌شوند و زمینه خلق نوآوری را فراهم می‌کنند، تقسیم‌بندی و جداگانه (هرچند مختصر) شرح داده می‌شوند :

طراحی منظر شهری

حیطه کاری معماری منظر شهری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت برای کاربری اراضی شهری جهت احیاء، ساماندهی و توسعه آینده شهرها و حومه آن با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی، مردمی و محیطی آن جامعه است. در این حوزه اغلب از طراحان به عنوان برنامه‌ریزان و طراحان شهری یاد می‌شود. لیکن محققان معتقدند این حوزه از فعالیت، تعهدی میان رشته‌ای است و اصلاح و احیای فرهنگی در این زمینه به عهده معماران منظر است. معمار منظر با تخصص خود و دغدغه حفظ ارزش‌های فرهنگی و بومی، علاوه بر برنامه‌ریزی در زمینه خدمات اجتماعی، حمل و نقل، ترافیک و آلودگی هوا، به صیانت از هویت مکان و احیای زندگی جمعی نیز می‌پردازد.

طراح منظر شهری پس از کسب تجربه ممکن است موفق به دریافت درجات بالا درحد قضاوت پروژه‌های کلان‌شهری به صورت مستقل نیز شود. برای مثال، تسلط بر سیاست‌های پیشنهادی در مورد کاربری اراضی و بودجه‌بندی آن در شهر و یا مشاغل مدیریتی و برنامه‌ریزی و مذاکره با گروه‌های تصمیم‌گیرنده برای شهر، مدیریت امور فرهنگی واجتماعی در شهرها و در نهایت قادر به برنامه‌ریزی‌های مربوط به سرمایه‌گذاری برای ساخت فضاهای آموزشی، تفریحی و اقامتی نیز خواهد بود.

بنابراین در این حوزه، برخی توسط دولت و یا مؤسسات نیمه خصوصی وابسته به دولت، برخی در شهرداری‌ها و شوراهای شهر و برخی نیز در شرکت‌های خصوصی، خدمات لازم را به کارفرمایان دولتی و غیر دولتی ارائه می‌دهند.

 

ساماندهی و طراحی منظر تاریخی

احیاء و حفظ منظر تاریخی زمینه‌ای است که علاقه به آن در میان مدیران آثار و مکان‌های تاریخی و طراحان منظر فرهنگی رو به افزایش است. منظر تاریخی بکارگیری علم و هنر در برقراری ارتباط میان ساختمان و محیط اطراف آن جهت حفظ منظر فرهنگی جامعه است. حفظ یک اثر باستانی بدون در نظر گرفتن پس زمینه آن، باغ‌ها و مسیرهای حرکتی موجود ناخواناست.. برای حفظ میراث تاریخی یک ملت، نیازمند حفظ اثر در ارتباط و تعامل با شهرو زندگی انسانها در آن دوره هستیم. منظر تاریخی، ارزش‌های اجتماعی، انسانی، فرهنگی و محیطی اقوام گذشته را به تصویر می‌کشد. در حقیقت هر موجودیت تاریخی جزئی از منظر است.

مشاغل موجود در این رشته شامل چگونگی برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کلان برای محوطه‌های تاریخی با توجه به موضوعات مرمتی می‌شود تا بازسازی عناصر تاریخی، انتخاب پوشش گیاهی همسان با محیط، جهت حفظ و ارتقای کیفیت تاریخی.

منظر تاریخی فهرج ، یزد

احیای منظر باستانی

این زمینه از کار در معماری منظر دقیقاٌ به بازسازی شواهد موجود از باغ‌های تاریخی می‌پردازد و ارتباط نزدیکی با تخصص باستان‌شناسی دارد. هدف از این فعالیت، آشکارکردن شواهد باقیمانده از اصل باغ‌های تاریخی است. مانند کشف مسیرهای آبی، مسیرهای پیاده، حصار اطراف باغ‌ها و محل کاشت گیاهان. درحال حاضر در دنیا، دوره آموزشی و دانشگاهی خاصی در این حوزه وجود ندارد و بهترین روش برای کار در این زمینه پیروی از روش‌های سنتی باستان شناسی و مردم شناسی است.

ساماندهی و طراحی منظر طبیعی

برخی از مناظر طبیعی بسته به موقعیت آنها در طول تاریخ، زیستگاه انسان‌ها بوده‌اند و انسان آن دوره با احترام به طبیعت، زندگی خود را در جهت سازگاری با محیط، بر بستر آن گسترانیده است. دراینجا حفظ منظر طبیعی (منظر فرهنگی) به معنی حفظ زیبایی‌های طبیعت در کنار ارزش‌های معماری، انسانی و فرهنگی موجود صورت می‌گیرد تا سندی باشد از تمدن و فرهنگ یک قوم.

فرصت کسب وکار در این رشته ارتباط نزدیکی با مشاغل کارشناسان محیط، مهندسین کشاورزی، کارشناسان خاک، حافظان محیط زیست، جنگلداران و مدیران منابع طبیعی دارند. آنها اغلب نسبت به حفاظت اکولوژیکی صرف منابع طبیعی، جهت جلوگیری ازایجاد انواع آلودگی‌های زیست محیطی، حوادث طبیعی سیل، آتش سوزی و ... واکنش نشان می‌دهند. ولیکن معمار منظر با تخصص خود مدیریت‌، حفاظت و توسعه مناظر طبیعی را جهت احیاء و حفظ تاریخ، فرهنگ و ویژگی‌های باستانی آن به عهده دارد.

منظر طبیعی قلعه رودخان ، ماسوله


تنوع گسترده منابع طبیعی زمینه‌های فعالیت متنوعی را برای معماران منظر فراهم می‌سازد که ذکر مواردی از آنها راه‌گشای فارغ‌التحصیلان خواهد بود :
-حفظ و احیای منظر روستایی

-حفظ و احیای چشم‌اندازها

-ساماندهی و طراحی پارک‌های ملی

-ساماندهی مسیرهای آبی و محوطه مجاور آن

-حفظ و حراست از جنگل‌ها و زمین‌های طبیعی عمومی

-طراح منظر طبیعی، می‌تواند در مقام تصمیم‌گیری، سرپرستی، برنامه‌ریزی، مدیریت بودجه،

ارائه گزارش و مشاوره در زمینه‌های فوق به فعالیت بپردازد.

آموزش معماری منظر

با توجه به گستردگی زمینه برای فعالیت معماران منظر، نیاز به متخصص در هر گروه کاری، وجود دوره‌های آموزشی مختلف و مرتبط با این رشته‌ها را خواستار است. فرصت شغلی که علاقه‌مندان به آموزش، مطالعه و تحقیق را به سوی خود جلب می‌کند. برای مثال برنامه‌های آموزشی پیشنهادی در دانشکده‌های معماری منظر امریکا که هریک خود به وجود آوردنده یک فرصت کاری مستقل است، شامل دوره‌های زیر می‌شود :

• مهندسی راه، شامل مباحث کاربرد، هدایت آب و زه‌کشی

• اصول ساخت و قوانین آن

• ساخت و اجرای منظر

• تئوری نظری طراحی معماری منظر

• تاریخ معماری منظر

• برنامه‌ریزی و طراحی منظر شهری

• اقلیم در معماری منظر

• مدیریت عمومی

• زمین‌شناسی و توپوگرافی

• خاک‌شناسی

• گیاه‌شناسی و نگهداری گیاهان

• دروس عملی طراحی معماری منظر

 

 

جمع بندی

معماری منظر دانش نوینی در برقراری ارتباط انسان‌ها با محیط است و در صورت وجود متخصصین این رشته در جایگاه‌های برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، طراحی و عملیاتی‌کردن طرح‌ها برای زندگی اجتماعی انسان‌ها، کمک زیادی به احیای فرهنگ، هویت و ارزش‌های انسانی به عنوان میراث ایران سربلند می‌کند.

امروزه که صحبت از رهایی از اقتصاد بحران‌زده فراوان است، آنچه حرف را به عمل نزدیک می‌کند،کشف راه‌های جدید فعالیت وتولید برای رشد اقتصادی است. با رشد بی‌رویه شهرها و توجه به زندگی جمعی مردم، گستره فعالیت‌های بی‌شمار در زمینه معماری منظر، امکان ایجاد فرصت‌های شغلی، همراه با ثبت خلاقیت و نوآوری را به وجود آورده است که نه تنها سبب رشد اقتصادی می‌شوند، بلکه به رشد اجتماعی، فرهنگی و ایجاد ارزش‌ها در جامعه نیز کمک می‌کند.


  معماری ، آموزش ساخت استودیو خانگی

برای استودیوهای خانگی این اطاق یکی از بهترین روشها برای داشتن صدایی صاف و بدون نویز و ضبط شده در محیطی آکوستیک هست. هزینه ی چندان بالایی بر نمیداره و احتمالا هر کسی میتونه این اطاقک رو درست کنه. این اطاقک یک متری رو میتونید به راحتی مثل یک کمد گوشه ی اطاقتون قرار بدید. سازهای معمولی رو هم میتونید درون این اطاقک ضبط کنید. اما برای سازهای بزرگ مثل پیانو و درامز یا گروه کر چند نفره به دلیل کوچک بودنش قابل استفاده نیست.

این اطاق یک متر در یک متر با ارتفاع 2 متر هست. در این صورت سه نفر به راحتی میتونن در این اطاق باشن و اجرا (وکال) داشته باشن. هدف اصلی از ساخت چنین اطاقی داشتن محیطی ساکت و عاری از هرگونه صدای اضافی و هدف دوم داشتن محیط آکوستیک هست.

برای دیواره های این اطاق میتونید از نئوپان استفاده کنید. نئوپان به تنهایی میتونه اطاق رو تا حد زیادی ساند پروف کنه. من از کارخونه متری 3 تومن قیمت دارم. مغازه ها رو نمیدونم. برای این اطاق 10 متر نئوپان نیاز دارید. میتونید از لترون هم استفاده کنید. لترون همون نئوپان هست اما یک لایه ی اضافی هم داره که طرح چوب هست. یعنی قسمت بیرونی چوب رو با این لایه زیبا کردن و در صورتی که از لترون استفاده کنید برای بیرون اطاق نیاز به رنگ آمیزی یا ... ندارید. اما به نظر من استفاده از لترون به صرفه نیست. چون قیمتی که من ازش داشتم 5000 تومن بود. یعنی 2000 تومن گرونتر! برای زیبایی کار یه روش دیگه توضیح میدم...
یه نجاری پیدا کنید و بهش بسپرید که یک اطاقک با نئوپان براتون درست کنه. موقع سفارش بهش بگید که یه اطاقک خیلی خیلی ساده میخوایید. اینجوری احتمالا ارزونتر حساب میکنه باهاتون. میتونید اطاقک رو فیکس بسازید. یا میتونید اطاقک رو طوری درست کنید که با پیچ باز و بسته بشه و برای حمل و نقل به مشکل برخورد نکنید. این به خودتون بستگی داره.
در رو هم فراموش نکنید. در رو مثل درهای معمولی ساختمان نسازید. چون صدا به راحتی از کناره های در عبور میکنه. به نجار بسپرید در رو طوری بسازه که زمانی که در بسته هست حدود 2-3 سانتیمتر از قسمت داخلی دور در (در صورتی که به بیرون باز میشه) با زبونه ای که براتون میسازه در ارتباط باشه. دقیقا شبیه به پنجره. یعنی قاب در داخل یک چهارچوب 2-3 سانتی کاملا فیکس بشه. بعدا داخل این قاب هم مقداری ابر قرار بدید (دور تا دور زبانه) که اگه زمان بسته بودن در فاصله ای بین در و قاب وجود داشت ابر اون فاصله رو پر کنه و اجازه نده صدا وارد یا خارج بشه. دقت کنید که اطاق کف هم داشته باشه. روی یکی از دیواره ها یک دریچه باید در نظر بگیرید که درون این دریچه شیشه قرار میگیره. وجود این دریچه ی شیشه ای برای ارتباط بین شخصی که درون اطاق قرار داره با شخصی که پشت میکسر یا کامپیوتر نشسته ضروری هست.

اطاق چوبی ساخته شده باید با استفاده از پشم شیشه اون رو کاملا ساند پروف کنید. یک یا دو لایه پشم شیشه کافی هست. تمام چهار دیوار و همچنین سقف رو با پشم شیشه به طور کامل بپوشونید.

لایه ی بعدی عایق آکوستیک هست. عایق های آکوستیک توی قیمتهای مختلفی عرضه میشن. از 3-4 تومن هستن به بالا. همین مدل 3-4 تومن برای استودیوی خانگی کافی و شاید هم زیاد هست! اگه نصب این عایق ها روی لایه ی پشم شیشه سخت بود میتونید ابتدا روی پشم شیشه یک لایه ی فیبر قرار بدید. (یک اطاقک فیبری بدون کف) و عایق رو روی اون نصب کنید. اگه به این عایقها دسترسی ندارید میتونید از یونولیت هم استفاده کنید. اگه دوست دارید سنگ تمام بذارید میتونید یک گوشه از اطاقتون رو سوراخ کنید. یک آیفون دو طرفه بسازید و برای ارتباط بین قسمت کنترل و داخل اطاق ازش استفاده کنید. سعی کنید این سیستم رو حتما بسازید. چون شدیدا نیازتون میشه. در غیر این صورت شخصی که درون اطاق قرار گرفته دائما باید در اطاق رو باز و بسته کند.
هیچ سیستم تهویه ای برای این اطاق در نظر نگیرید! فقط یک راه وجود داره و اون اینکه یک سوراخ اندازه ی لوله ی بخاری روی اطاق درست کنید. اون رو توسط لوله های مخصوص هود به سیستم تهویه ای که فاصله اون با اطاق بسیار زیاد هست متصل کنید. اگه سیستم تهویه نزدیک باشه صدای اون به راحتی وارد اطاق میشه و تمام زحماتی که برای ساند پروف کردن اطاق کشیدید باد هوا میشه.
برای روشنهایی هم میتونید از یک یا دو لامپ هالوژن به رنگ دلخواه استفاده کنید. ترانس رو بیرون اطاقک قرار بدید و فقط لامپ داخل اطاق باشه.