واحد های درسی دوره كارشناسی :بر اساس برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم و فن آوری واحد های درسی دوره كارشناسی به شرح زیر می باشد .
دروس پایه دوره كارشناسی معماری
كارگاه* طراحی
ساعت
تعداد واحد
نام درس
كد درس
عملی
نظری
جمع
102
 
17
119
3
هندسه كاربردی
01
102
 
 
102
2
كارگاه مصالح و ساخت
02
102
 
17
119
3
درك و بیان محیط
03
51
 
17
68
2
بیان معماری (1)
04
51
 
17
68
2
بیان معماری (2)
05
 
34
17
51
2
هندسة مناظر و مرایا
06
ـــ
 
51
51
3
ریاضیات و آمار
07
 
34
17
51
2
انسان، طبیعت، معماری
08
204
 
17
221
5
مقدمات طراحی معماری (1)
09
204
 
17
221
5
مقدمات طراحی معماری (2)
10
    
 
 
 
29
جمــــع
 - گذراندن حداقل 2 درس از دروس 01،02،03، پیش از درس مقدماتی طراحی معماری (1) الزامی است.